Rozgonyi Consulting Blog - Társadalombiztosítás. Munkaügy. Könyvelés. - Megváltozott munkaképességűek - Rehabilitációs ellátás

Rozgonyi Consulting Blog

Társadalombiztosítás. Munkaügy. Könyvelés.

Megváltozott munkaképességűek - Rehabilitációs ellátás

24 Aug, 2014 | Megváltozott munkaképességűek

Ki jogosult rehabilitációs ellátásra?
Az a személy, akinek az egészségi állapota a komplex minősítés alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű és aki a kérelem benyújtását megelőző
- 5 éven belül legalább 1095 napon át,
- 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy
- 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt
- keresőtevékenységet nem végez és
- rendszeres pénzellátásban nem részesül, továbbá
aki rehabilitálható és
- akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, és egészségi állapota 51-60% közötti (B1 kategória),
- aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és egészségi állapota 31-50% közötti (C1 kategória).

A rehabilitációs ellátás keretében mire jogosult a megváltozott munkaképességű személy?
- a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges rehabilitációs szolgáltatásra, valamint
- rehabilitációs pénzbeli ellátásra.

Mennyi a rehabilitációs pénzbeli ellátás összege?
Az ellátás megállapítása során a minimálbérnek a 2012. évre érvényes összegét (93.000 Ft) veszik alapul, erre tekintettel;
A rehabilitációs pénzbeli ellátás havi összege annak a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek,
- akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, és egészségi állapota 51-60% közötti (B1 kategória), a havi átlagjövedelem 35 százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka (27.900,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 40 százaléka (37.200,- Ft)
- aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és egészségi állapota 31-50% közötti (C1 kategória), a havi átlagjövedelem 45 százaléka, de legalább a minimálbér 40 százaléka (37.200,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 50 százaléka (46.500,- Ft).

Mi alapján állapítják meg a rehabilitációs ellátás összegét?
A jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben (referencia időszak) elért havi átlagjövedelem (legalább 180 nap) alapján.

Mi történik abban az esetben, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőző évben nem rendelkezik jövedelemmel?
Ebben az esetben azt vizsgálják, hogy az igénylő közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően rendelkezik-e legalább 180 naptári napi jövedelemmel.

Mi alapján állapítják meg a rehabilitációs ellátást, ha az igénylő a kérelem benyújtásakor egyáltalán nem rendelkezik jövedelemmel?
Ha a jogosult nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel vagy egyáltalán nem rendelkezik jövedelemmel, az ellátást a 2012-ben érvényes minimálbér összege (93.000 Ft) alapján állapítják meg. Ha a jogosult amiatt nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, mert a vizsgált időszakban vagy ennek egy részében táppénzben, baleseti táppénzben részesült, ha az számára kedvezőbb, a táppénzt, baleseti táppénzt megelőző 180 naptári napi jövedelmet kell figyelembe venni.

Emelkedik-e a rehabilitációs pénzbeli ellátás összege?
A rehabilitációs ellátás a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező arányban emelkedik, 2014-ben 2,4 %-al.

Méltányosságból lehet-e emelni a rehabilitációs pénzbeli ellátás összegét?
Nem, a pénzbeli ellátás összegének méltányosságból történő emelésére nincs lehetőség.

Mely időponttól állapítható meg a rehabilitációs ellátás?
A jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától.

Mikor szüneteltetik a rehabilitációs ellátás folyósítását?
- ha az ellátott keresőtevékenységet végez, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt, és a heti munkaideje meghaladja a 20 órát, vagy
- keresőképtelen.

Lehet-e a rehabilitációs ellátás mellett kereső tevékenységet folytatni?
Igen, az ellátásban részesülő személy keresőtevékenységet végezhet, vagy közfoglalkoztatásban is részt vehet, feltéve, hogy a heti munkaideje nem haladja meg a heti 20 órát. Ha a foglalkoztatás időtartama meghaladja a 20 órát, a rehabilitációs ellátás folyósítását a munkavégzés időtartama alatt szüneteltetik.

Meddig állapítható meg a rehabilitációs ellátás?
A rehabilitációhoz szükséges időtartamra, legfeljebb azonban a folyósítás kezdetétől számított 3 évre.

A rehabilitációs ellátásra való jogosultság lejártát követően milyen ellátást lehet megállapítani?
A folyósítás megszűnését követően az érintettek, állapotuk esetleges rosszabbodása esetén rokkantsági ellátás iránti kérelmet nyújthatnak be. Amennyiben állapotrosszabbodás nem áll fenn, és rendelkeznek az álláskeresési ellátáshoz szükséges jogosultsági feltételekkel akkor álláskeresési ellátás iránti kérelmet nyújthatnak be. Amennyiben álláskeresési ellátásra nem jogosultak, a munkaügyi központtal történő három havi együttműködést követően kérhetik az aktív korúak ellátását.

Hol kell igényelni a megváltozott munkaképességű személyek ellátását?
Az ellátás megállapítását formanyomtatványon, lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervénél a külföldön élő, tartózkodó kérelmező esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szervénél.

Milyen kötelezettsége van a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek?
A rehabilitációs ellátásban részesülő személy a munkaügyi központnak a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kirendeltségével történő együttműködésre köteles, amelynek keretében teljesíti a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeket.
Köteles bejelenteni a jogosultsági feltétekben bekövetkezett változásokat, továbbá azt, ha kereső tevékenységet folytat.

Mit jelent az együttműködési kötelezettség?
A rehabilitációs ellátásban részesülő személy köteles
- a munkaügyi központnak a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kirendeltségén megjelenni a rehabilitációs tervben meghatározott időpontban,
- értesítési kötelezettségét teljesíteni,
- aktívan munkahelyet keresni,
- a felajánlott rehabilitációs szolgáltatást, valamint a támogatott képzési lehetőséget elfogadni, megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban részt venni, és megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni, ide értve a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatást is.

Milyen ellátást igényelhet az a megváltozott munkaképességű személy, akinek az egészségi állapota ugyan nem haladja meg az 50%-os mértéket, de az ellátás megállapításához szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik?
Ebben az esetben a megváltozott munkaképességű személy a lakóhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjétől kérheti az aktív korúak ellátásának keretében a rendszeres szociális segély megállapítását, ha családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (25.650,- Ft) és vagyonnal nem rendelkezik.

Milyen ellátást igényelhet az a megváltozott munkaképességű személy, akinek az egészségi állapota nem haladja meg az 50%-os mértéket, de az ellátás megállapításához szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik?
A települési önkormányzat jegyzője annak a személynek állapíthatja meg a rendszeres szociális segélyt, akinek az egészségi állapota nem haladja meg az 50%-os mértéket, és a jövedelmi, vagyoni helyzete a fent ismertetett feltételeknek megfelel.
Ha az igénylő egészségi állapota meghaladja az 50%-os mértéket, a rendszeres szociális segély megállapítására nincs lehetőség. Ebben az esetben az aktív korúak ellátásának keretében belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítását lehet megállapítani, ha az igénylő rendelkezik a támogatás megállapításához szüksége jogosultsági feltételekkel. - Minisztériumi állásfoglalása alapján.

www.rocon.hu | facebook